کتاب خواندن همیشه هم خوب نیست

کتاب خواندن همیشه هم خوب نیست
مطالعه همیشه هم خوب نیست. بعضی کتاب ها مطالب غلط آموزش میدهند، بعضیاشو...