سخت نگیر، حتی در سخت نگرفتن

سخت نگیر، حتی در سخت نگرفتن
چند سال پیش نزدیکای عروسی داییم بود و درگیر بنایی بودیم. میرفتم خونشو...