از کم تجربگی من تا کشته شدن مردم در سیل

از کم تجربگی من تا کشته شدن مردم در سیل
میخوام فاجعه را با با یک خاطره شروع کنم. همیشه فکر میکردم برنامه‌نویسی...