نود و هفت: کوله باری برای سال جدید

ما آدما تو زندگیمون به سمت و سو های زیادی میریم. همچو کشتی در دریای طو...