حیوان بودن بسه!

روزی بود روزگاری بود… . در یک شب سرد زمستونی پسری به دنیا اومد. پسر خی...